isk

Vad får jag förvara i mitt investeringssparkonto?

Man kan förvara många olika saker i sitt ISK sparkonto:

  • Pengar (och dessa omfattas då av den statliga insättningsgarantin)
  • Fondandelar
  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad någonstans i världen
  • Finansiella instrument som handlas på en MFT-plattform inom EES-området

Om den tillåten tillgång i ditt ISK övergår till att vara en otillåten tillgång finns det regler som avgör hur länge tillgång får vara kvar i ditt ISK innan den måste tas bort. Till exempel kan en aktie gå från tillåten till otillåten för att den slutar avara upptagen till handel på en reglerad marknad.

Var kan jag skaffa ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkonton tillhandahålls av banker, värdepappersbolag och fondbolag.

Det är tillåtet att ha investeringssparkonton hos flera olika tillhandahavare.

Varför ha ett ISK istället för aktiedepå?

Ett ISK är inte automatiskt bättre eller sämre än en aktiedepå, så man bör noga väga fördelarna och nackdelarna innan man bestämmer sig.

En av de stora fördelarna med ett ISK är att det är så enkelt att deklarera. Företaget du har ditt ISK hos (t ex en bank) skickar information om värdet på tillgångarna i ditt ISK till Skatteverket och gör de nödvändiga uträkningarna. När du får din deklarationsblankett från Skatteverket är informationen redan ifylld.

När du säljer något med vinst i ditt ISK utlöser det inte någon reavinstbeskattning, eftersom du beskattas baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK. Andra sidan av myntet är att du inte kan dra av förluster när du deklarerar.

Om du föredrar att betala skatt på realiserade vinster och dra av för realiserade förluster behöver du ha en aktiedepå för ditt aktiesparande istället för att lägga aktierna i ett investeringssparkonto.

Varför måste jag betala skatt trots att värdet på aktierna i mitt ISK sjönk i år?

När du har tillgångar i ettt investeringssparkonto betalar du skatt baserat på värdet på tillgångarna. Så länge tillgångarna har ett värde betalar du skatt, oavsett hur det värdet förhåller sig till tidigare års värden.

isk konto

Får jag förvara kvalificerade andelar i mitt ISK?

Nej, kvalificerade andelar får inte förvaras i ditt ISK.

Vidare är det bra att veta att du inte får förvara aktier om du (direkt eller indirekt) äger eller på liknande vis innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10% av rösterna och/eller minst 10% av kapitalet i bolaget. Viktigt: Aktieinnehav hos närstående till dig räknas in i bedömningen.

Kan ett företag skaffa ett investeringssparkonto?

Nej, det är bara en person eller ett dödsbo som kan inneha ett ISK.

Kan jag skaffa ett gemensamt ISK ihop med någon annan?

Nej, ett ISK kan bara ha en ägare.

Får jag göra avdrag för utländsk skatt?

Man kan i vissa fall få göra avräkning på den svenska skatten för utländsk skatt som har betalats på utdelningar eller inkomster härrörande till tillgångar i investeringssparkontot. Bland annat krävs att skatten finns redovisad på en kontrolluppgift.